...
خواب میبینی
خواب ترسناک
خواب بد
میترسی
گریه میکنی
بیدار میشی
تلفن زنگ میزنه
خوابت تعبیر میشه