...
هرکاری میکنم باورم نمیشه. چه جوری کسی که تو رو دوست داره تو یه سال میتونه سه بار ازت خداحافظی کنه ٬ هر بار برای همیشه ، و هر بار به خاطر اینکه تو دفعه‌ی قبل رو راحت نمیتونی فراموش کنی.