...
برای خودم.( اين عكسه ماله تو باشه،‌ براي خوده خودت. خب؟! )