...
بهش میگم چه جوری میری کلاس زبان ٬ چه جوری برمی‌گردی ؟ میگه با ماشین . تنهایی میرم ٬ تنهایی بر می‌گردم.
نمیفهمه داره چی میگه.