...
از اکباتان تا عوارضی: ۱۳۹ تا٬
از عوارضی تا وردآورد ۱۴۶ تا٬
۳۳۲ + ۹ +‌۷ +‌۱۰۳ + ...
میدونی٬ آدما (؟!!) سه دستن !! دسته‌ی اول اونایی که شمردن بلدن ٬ دسته‌ی دوم اونایی که شمردن بلد نیستن ...