...
دلم میخواد برگردم بهش بگم دروغ‌گو. ولی میدونم دروغ نمیگه. دوسم داره.
دلم میخواد برگردم بهش بگم ازت بدم میاد ٬ ازت متنفرم ٬ ولی میدونم که نه ازش بدم میاد نه ازش متنفرم.
دلم میخواد بهش بگم نرو. ولی دیگه رفته.