...
همین جوری مستقیم میری تا بخوری تو دیوار ... اونوقت دیگه رسیدی.