...


غرب از فراز اقیانوس ...


کلمه ها آمدند
گفته شدند
           شنیده شدند
           نگاه شدند
           و دیده شدند

و آدمها ...
رفتند و روز تمام شد
و شب شد.
و شب
                    ساکت است،
                    و تاریک است
                    و آرام است ...