...
برای اولین بار احساس می‌کنم ازدواج میتونست خوشبختم کنه.

دیدی ؟ دوباره اشتباه کردی ...

بر میگردیم سر خط.
حالا میتونم دراز بکشم و لذت ببرم ..