...
این آهنگ اوشنیک و ونجلیز برای من معنی میده. معنی خیابون بهارستان و تمام دعواهایی که من با طاهره تو اون همه‌ سال بچه‌گیمون می‌کردم. معنی اون روزایی که مریم از ایران رفته بود و ما ریرا گوش میدادیم. معنی اون شبایی که میرفتیم دفتر علی با آسانسور میرفتیم دم در با موبایل زنگ میزدیم. معنی اون اون جمعه‌ی آخری که رفتیم فرحزاد و خندیدیم. معنی کافه‌نادری و اون شبی که من داشتم بنزین تموم میکردم و با پراید اوتوبوس زیر میکردم ٬ معنی کافی‌شاپه که زیر ساختمونای آ‌.اس‌.پ‌ بود. معنی شبایی که دلم واسه بلوک ۱۹ تنگ میشد و تنهایی میرفتم نصف شبی اکباتان گردی. معنی روزایی که پدر و مادر داشتم و با هم یه جا زندگی میکردیم . معنی برادرام که تو ماشین براشون قصه‌های کتاب تاریخ رو از حفظ تعریف میکردم . معنی شبایی که جلوی موجای دریای شمال وامیستادم و دستام رو باز میکردم و موج و بارون قاطی میشد و محکم میزد تو صورتم ٬ معنی اون شبایی که تو آلمان به خدا فکر میکردم ٬ معنی اون روزای لعنتی نیک‌پرور و اون روزنامه فروشیه‌ی سر میدون بهارستان ٬ معنی اون کباب کثافت درکه و قلیون زاگرس و معنی همه‌ی ابرایی که تو آسمون پاره پاره شده بودن و معلوم نبود شکل چین ٬ معنی خیلی چیزا .. خیلی ...