...
دستام رو باز میکنم و میذارم جلوم . خط عمرم رو گم کرده‌م ...