...
با یه عالمه گریه توی اون بغلی که اون پایین گفته بودم
خوب؟
به شرط اینکه نپرسی از چته