...
یه چیزایی هست
که نگفتم من
که نمیگم من
که نخواهم گفت
شاید البته
شایدم گفتم
اگه
:)
نمیگم اگه چی