...
با اونی که نیست
وقتی که باید باشه
با منی که نبودم
وقتی باید می بودم