...
بالای کوه قرار بذاریم
هر کی خودش بره بالا
ولی
بالای کوه
اونجاش که صاف میشه
قرار بذاریم
یا نه قرار نذاریم
اونجا
یه هو همدیگه رو ببینیم