...
یکی بود٬ یکی نبود ٬ غیر از خدای مهربون ٬ تو آسمون ٬ هیشکی نبود.
خب ؛ چون من فقط تا اینجای قصه رو بلدم سعی کن وقتی به اینجاش رسیدم تو خوابت برده باشه
وگرنه مجبورم از اول هی اینو تعریف کنم .
بعدشم نمیدونم چی میشه.