...
سکس، همونقدر مایه ننگ و نقطه افول عشقه که گریه برای غم! [+]