...
من آدم نیستم.
ولی احمقم نیستم.
شاید عوضی هم نباشم
فقط شاید.