...
آدما یا تو رو ٬ کارای تورو ٬ زنگی تو رو ٬ مدل تو رو ٬ یا میفهمن یا نمیفهمن.
توضیح دادن نداره. من از توضیح دادن خودم بدم میاد. حالا میخواد بشه حماقت ٬ میخواد بشه دیوونگی ٬ میخواد بشه خودخواهی ٬ میخواد بشه عوضی بودن ٬ میخواد بشه عجیب بودن یا هرچی دیگه.