...
فاجعه اینه که من آدمی نیستم که به کسی امنیت بتونم بدم.
من هنوز وقت میخوام ٬ که خب مثل اینکه دیگه وقت ندارم.