...
من
همیشه
تو هرلحظه‌ ای که زندگی میکنم
درگیر گذشته‌ یا آینده‌م
واسه همینم من واقعی نیستم
نمیتونم یه واقعی باشم.