...
دیدی میترسی؟
از آدمی که داری میشی
از آدمی که ازت درست کردن.