...
......

هوووممم
خوب گمونم می شه راحت تر هم با قضيه برخورد کرد!
مثلن اين جوری که خلاصه يه جايی هست که يه کوه داشته باشه ديگه، ها؟
کافيه آدم راه بيفته بره
خلاصه ش که به يه جايی می رسه که

ماهی سياه کوچولو گفت: شما زيادی فکر می کنيد
همه اش که نبايد فکر کرد
راه که بيفتيم، ترسمان به کلی می ريزد

اوهووم
راه که بيفتيم..


پ.ن. و ظاهرا هيچی هم قرار نيست از افتادنش جلوگيری کنه
راهه رو می گم.