...
شبی از شب ها
دیو می خواست که از روزنه ی بیداری،
خاک وحشت باشد در چشمم.
تو که
خوبم بودی،
قصه گفتی...
گفتی...
تا که خوابم کردی : )