...
تو که خوبم بودی...
تو که خوبم بودی؛
تو که خوبم بودی،
تو که خوبم بودی.
بودی :)