...


یکی بود یکی نبود
غیر از خدا هیچ کس نبود
زیر گنبد کبود...
...
.