...
یا یکی که مریض باشه خواب باشه من کنار تختش بشینم تو خواب نگاش کنم. میخوام میخوام میخوام میخوام