...
هايکوی تابستانی


سکوت
سکوتی عميق‌تر
وقتی جيرجيرک‌ها
ترديد می‌کنند