...
اگه قراره نزدیک‌ترین‌های آدم اینقدر از آدم دور باشن
پس بهتره همون دور باشن