...
شاید
تنهایی هم
قشنگ باشه
زیاد
حبیب - مرد تنهای شب