...
یه بار خیلی قبلنا
رفته بودیم با نمیدونم کی ها کوه
بعدش یه عالمه هم بچه بودیم
یه بچه هه از من پرسید چند سالته
من از بابام پرسیدم بابا من چند سالمه؟
گفت چهار سال
بعد من اونموقع فک می کردم خیلی بزرگم، چون کتاب میخوندم
به اون پسره که ازم پرسیده بود گفتم پنج سالمه
فک میکردم پنج سال یعنی خیلی بزرگ
هوم
نازی من