...
منتظرم نیستی؟
توی خوابت،
صدای جادوی من نمی‌آید؟
یک روشنی شروع می شود،
از گوشه‌ی شرقی...