...
و این داستان
همچنان
و همچنان
و همچنان ...
ادامه دارد.