...
دیدی ؟‌
کلافه میشی
خیلی
داغون
از اون وقتایی که دلت میخواد یکی بیاد بزنتت. محکم
از اونا که دلت یکی رو میخواد که بیاد بغلت کنه ٬ فشار بده ٬ محکم . خیلی محکم. دردت بیاد. چشمات رو ببندی و فشار بدی به هم. دندونات رو هم. نه محکم‌تر. اونقدر محکم که له بشی. استخونات بشکنه صدا بده. صداشو دوست دارم.