...
به یاد چشم سیاهی؛ که دیگرش هرگز، توان دیدن نیست ...