...
بی‌فکر فردا
با خود و تنها
عابر این شبها
منم ...

مرد تنهای شب