...
درد دارم
نمیدونم کجا
نمیدونم چی
ولی میدونم که درد دارم.