...
نمیدونم
دوست دارم ولی
که از خواب بیدارش کنم
اون هنوز خواب باشه
من ولی بیداره بیدار باشم
بعدش اون عینهو مستا حرف بزنه
همه ش هم راست بگه
بشه ازش اعتراف گرفت
بشه یه عالمه ازش قول گرفت
اونم چونکه خوابه همه چیو اعتراف کنه، هر قولی هم که ازش بخوای بده
بعدش کم کم صداش یواش بشه، محو بشه، قطع بشه
تو بوسش کنی
یه کمی صبر کنی که مطمئن بشی دوباره خوابش برده
بعد دوباره بوسش کنی
خیلی
یه عالمه
زیاد
واقعی :)
بعدش یه کمی صدای نفسای آرومشو تو خواب گوش کنی
بعدم بری