...
هر چیزی، کاری، حرفی
به یه چیز و کار و حرف دیگه‌ای در میشه
این یه اصله
اصل بقای انرژی شاید
باور کن