...
مثل این زن و شوهرا که با هم توافقی طلاق میگیرن !
انی وی ٬ کات ایز کات .