...
آره خب٬
قشنگ‌ترین تیکه‌ش آخرش بود که دختره به پسره میگه من میخوام تو رو از ذهنم پاک کنم ٬ پسره هم نیگاش میکنه میگه آره خب٬ منم دوست دارم تو رو واسه همیشه پاک کنم. بعد همدیگه رو نگاه میکنن٬ میخندن٬ همدیگه رو بغل میکنن ٬ میرن.