...
من
دیده ام
مردی
که روزی
سایه اش در پیش پایش مرد
نور پلیدی سایه اش را خورد.