...
عصبانی میشی
داغ
سرخ
میری میگیریش
محکم تکونش میدی
با دوتا دست
میزنی تو گوشش
میگی الاغ
اینجا زمینه
آسمون نیست
میفهمی؟
اونم نیگا میکنه
میگه نه.