...
رسید ... و نفس من دیگه بالا نمیاد . اون بسته‌ی لعنتی تو با اون برگه‌های صورتی و اون ساعته با عقربه‌های شکسته‌ش و اون سی‌دی و اون کاغذ دیواریا ... همه‌شون رسیدن.


الا ای آهوی وحشی ...