...
یه چیزی که خیلی تو دوستی بده و اخه و اهه ، از خود گذشتگی زیادی از حده. آدما باید همون چیزی باشن که هستن. حوصله توضیح دادنم ندارم.

همین.