...
« یکی که
با صدای اون آقایی که
قصه ی ظهر جمعه را از توی رادیو می گفت
قصه ی شب پنجشنبه برات میگه
تو هم گوش می کنی و بعدش
آروم
آرومه آروم
می خوابی »