...
یه شعری بود که توش میگفت "آهای خوشگل عاشق ... "