...
دلم میخواد هوا نیمه ابری باشه
همین اردیبهشت ماه خوبه ٬ اردیبهشت باشه.
سیگار بلک بکشم با بوی میخک
باد بیاد
همین‌جوری که دارم راه میرم رو یه تیکه برگ سبز یه پیله‌ی کرم ابریشم ببینم.
همون‌جا بشینم نیگاش کنم
منتظر
شب بشه
شب صبح بشه
همین‌جوری هی بگذره
منم همین‌جوری هی نگاش کنم
تا بالاخره تکون بخوره
کرمه‌ی اون تو تکون بخوره.
زور بزنه که بالاش رو باز کنه
سعی کنه پیله‌ش ‌رو پاره کنه
منم بلند شم از جام
سیگارم رو روشن کنم
پیله نیمه‌پاره رو از رو برگه بردارم
بذارم کف دستم
دستم رو مشت کنم
پیله و کرمه و پروانه‌ و همه چی رو له کنم
برم.
در حالیکه هنوزم باد میاد.
همین.