...
میگه هفته پیش یه مریض داشتیم تو آی‌سی‌یو.
شبیه تو بود خیلی
بعدم چند تا اصطلاح پزشکی میگه
آخرشم میگه تبش خیلی بالاست ٬ داره میسوزه
اگه دووم بیاره و آتیش نگیره شاید مثل قبلش بشه دوباره.
تو دلم فکر می‌کنم کاش آتیش نگیره
سوختن و مردن خوب نیست ٬ چه ازتب چه از هر چیه دیگه.
آدم باید با خون بمیره.
اون پسره هم باید با خون بمیره.