...
اومدم پست کنم
دوئیدم اومدم پست کنم
یه چیزی که فقط جاش اینجا بود
الان
از اینا که آدم یه هو هول میشه که یه چیزی رو یه جایی باید همون لحظه بنویسه
هم چیزش رو میدونه
هم جاش رو
هم لحظه‌ش رو
لاگ‌این که کردم
دستم رو گذاشتم رو کیبرد
صفحه‌ی کریت نیو پست رو هی نگاه کردم
و هیچی یادم نیومد
خالی بودم
هیچی یادم نمیومد
خالی بودم
خالی خالی